bedrijfsprocessen

Goedlopende bedrijfsprocessen zijn een cruciale voorwaarde voor uw klantentevre-denheid, voor uw medewerkertevredenheid en voor uw bedrijfsresultaat.

Bedrijfsprocessen veranderen voortdurend in functie van alle evoluties en veranderingen die invloed hebben op die processen. Bovendien is er de uitdaging om bedrijfsprocessen continu te vereenvoudingen en te verbeteren.

Met een holistische aanpak draagt Bever Management zorg voor zowel de menskant van bedrijfsprocessen als voor de functionele systeemkant ervan, waarbij telkens de focus ligt op de toegevoegde waarde van het specifieke proces binnen uw bedrijf.

 

Bever Management draagt bij in het op orde krijgen, het optimaliseren en het duurzaam maken van bedrijfsprocessen.

Focus op de toegevoegde waarde van het proces leidt tot de essentie en de vereenvoudiging ervan in lijn met de strategie van uw bedrijf. Deze invalshoek scherpt de blik om het proces te monitoren in zijn meest kritische aspecten door middel van sleutelindicatoren, onderdeel van de rapportering door uw financiële afdeling.

 

De proceseigenaar en het procesteam dragen zorg voor de blijvend goede werking van het proces, ook doorheen alle veranderingen die in het proces worden aangebracht.

Goedlopende, performante processen met bewuste en betrokken proceseigenaars en procesteams verhogen de veerkracht en de wendbaarheid van uw organisatie.

Zorg dragen voor de menskant van bedrijfsprocessen is bouwen aan duurzame en wendbare organisaties:

  • positioneren van het bedrijfsproces in de strategische waardeketen  van uw organisatie

  • bewust worden van de eigenheid van het bedrijfsproces bij alle  betrokkenen

  • afstemmen van de verscheidene functies die in het bedrijfsproces  betrokken zijn

  • vertrouwd worden met de werking van het proces en de eigen rol  van eenieder daarin

  • definiëren van de eigen procesrol en de competenties die daarbij  worden ingezet

  • opnemen van proceseigenaarschap

  • vormen van procesteams en het creëren van de dynamiek van continue procesverbetering

 

Goedlopende, performante processen met bewuste en betrokken proceseigenaars en procesteams verhogen de veerkracht en de wendbaarheid van uw organisatie. Goed afgestemde processen - binnen de strategische waardeketen -  vermijden dat functionele teams mekaar ongewild tegenwerken.

Van een eenvoudig kort functioneel proces binnen een enkele afdeling tot een bedrijfsbreed ketenproces ondersteund door een ERP-systeem, alle verdienen ze een vlotte werking.

 

De grote organisatiebrede ketenprocessen krijgen meestal veel aandacht: van klantenofferte tot betaalde verkoopfactuur, van leveranciersaanbod tot betaalde aankoopfactuur.

 

Maar hoe loopt het proces voor de terugname van goederen na een klacht?

 

Wanneer een klant een vraag stelt voor maatwerk, weerspiegelt dit proces de strategie van uw organisatie?

 

Hoe wordt de klantentevredenheid ondersteunt door het proces om gemaakte fouten binnen uw organisatie weer goed te maken?

 

Hoe vlot en betrouwbaar lopen de processen om relevante operationele en financiële informatie te verwerven over de werking van uw bedrijf?

 

In welke mate zijn de randvoorwaarden ingevuld voor een bedrijfsbreed procesbeheer?

Afgestemd op uw vraag zet Bever Management business partenring in om in het beheer van uw bedrijfsprocessen van binnenuit uw bedrijf een bijdrage te leveren: veranderingsbeheer bij de implementatie van nieuwe systemen, opzetten van een procesorganisatie, creëren van een dynamiek van continue procesverbetering.

 

Training helpt uw medewerkers zich bewuster te worden van de eigenheid en de waarde van procesmatig ondernemen, vaardigheden te verwerven voor het uitvoeren van een behoeftenanalyse, het analyseren van de bedrijfsimpact van systeemveranderingen en het beheren van ketenprocessen.

 

Met coaching krijgt een manager begeleiding in de nieuwe rol als proceseigenaar of raakt een procesteam op de rails.

Van behoeftenanalyse tot aanvaarding door de eindgebruiker, de volledige functionele aanpak van de systemen die het bedrijfsproces ondersteunen is nauw verweven met de menskant van bedrijfsprocessen. Procesrollen en functionele systeemrollen, zoals kerngebruikers, worden op mekaar afgestemd.

Bij de implementatie van nieuwe systemen,

bij een reorganisatie, bij een fusie of groei... iedere verandering heeft impact op uw bedrijfsprocessen.

 

Bever Management zet methoden en technieken in die aangepast zijn aan de behoeften van uw organisatie.

Een holistische aanpak draagt zorg voor duurzaamheid en wendbaarheid.