algemene voorwaarden open workshops en trainingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en worden aanvaard door iedereen die zich inschrijft en deelneemt aan open workshops en trainingen georganiseerd en aangeboden door Bever Management bvba, maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek (België), Heideken 10. Bij de inschrijving verklaart iedere deelnemer zijn uitdrukkelijk akkoord hiermee.

inschrijven voor een opleiding

 

Inschrijven voor een opleiding kan enkel op een van de volgende wijzen:

- via de website www.bevermanagement.be

- door de inschrijvingsgegevens te mailen naar          inschrijving@bevermanagement.be

- door de inschrijvingsgegevens per post over te        maken aan Bever Management, Heideken 10,        3210 Lubbeek

 

Bever Management behoudt zich het recht voor, zonder enige vorm van annulatievergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

 

 

annulatie van een inschrijving voor een opleiding

 

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

 

Dit kan door een brief te richten aan Bever Management, Heideken 10, 3210 Lubbeek en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulatie’ naar contact@bevermanagement.be.

 

De annulatiekost bedraagt minimaal 65 EUR.

 

Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

 

Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens worden bekendgemaakt aan Bever Management.

 

De inschrijving verplaatsen naar een latere datum kan kosteloos indien dit meer dan 30 dagen voor de start van de opleiding gebeurt.

betaling

 

Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van verzending ervan.

 

Iedere factuur voor een open training (met data en locaties op de website) dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training.

 

De facturen moeten op de maatschappelijke zetel van Bever Management worden betaald.

 

Bever Management bankgegevens:     

 

  • KBC Bank : 734-0222651-45

  • IBAN : BE44 7340 2226 5145

  • BIC : KRED BE BB

 

De toegang tot de training kan geweigerd worden, wanneer aan voormelde voorwaarde niet is voldaan.

 

Indien de geadresseerde niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk per aangetekend schrijven te protesteren.

 

Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd en dit aan de wettelijke intrestvoet.

Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke  aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan 125 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.

privacy

 

De gebruiksgegevens worden bijgehouden op het adres Bever Management, Heideken 10, 3210 Lubbeek en kunnen aangewend worden voor marketing- en prospectie activiteiten van Bever Management.

 

Er is recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens door de klant, zoals voorzien bij wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd).

 

Bever Management neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant medegedeelde gegevens te waarborgen. De klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de klant zou lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Bever Management kan worden verhaald.

 

toepasselijk recht en bevoegde instanties

 

Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen Bever Management en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

 

Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Bever Management en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door territoriaal bevoegde rechtbanken van de zetel van Bever Management.

 

varia

 

Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

De eventuele nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ervan niet in het gedrang.